2015-01-13

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

 

 

I.a. Platforma ePUAP

link do portalu:  http://epuap.gov.pl

adres skrytki:     /KPPSPAU/skrytka

W celu złożenia wniosku (pisma) konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP  (profil zaufany lub kwalifikowany podpis cyfrowy). Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Uwagi: Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5MB – w przypadku doręczania via ESP (ePUAP).

Lista dostępnych usług zamieszczona jest w osobnej podkategorii niniejszego działu.

 

I.b. Platforma Cyfrowy Urząd - Portal Administracji Rządowej Województwa Podlaskiego

link do portalu: http://e-podlaskie.eu/

Lista dostępnych usług zamieszczona jest w osobnej podkategorii niniejszego działu.

UWAGA: w razie złożenia dokumentów nie podpisanych „Profilem zaufanym” lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym, osoba składająca zostanie poproszona o uzupełnienie podpisu (osobiście lub przesłania podpisanego wniosku w wersji papierowej pocztą tradycyjną).

 

II. Adres poczty elektronicznej za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (UPP wydawane jest na żądanie strony):

UWAGA: w razie złożenia dokumentów za pośrednictwem ESP nie podpisanych „Profilem zaufanym” lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym, osoba składająca zostanie poproszona o uzupełnienie podpisu (osobiście lub przesłania podpisanego wniosku w wersji papierowej pocztą tradycyjną).

kppspau@straz.bialystok.pl

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych pocztą elektroniczną :

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

3. Wnioski, podania i pisma nie podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym zostaną zarejestrowane w kancelarii i skierowane do rozpatrzenia. Wnoszący pismo bez podpisu zostanie wezwany do podpisania pisma.

 

 

III. Dostarczenie dokumentów elektronicznych osobiście:

w godzinach pracy (pn-pt w godz. 7:30-15:30) do sekretariatu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Karola Brzostowskiego 2 w Augustowie na następujących nośnikach danych:

a) karty pamięci microSD, miniSD, SD;

b) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;

c) płyta CD/DVD (RW).

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych osobiście na wskazanych nośnikach:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 

doc - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką - Microsoft Corporation

docx - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką -Microsoft Corporation

gif - grafika rastrowa – CompuServe

jpg (-jpeg) - grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group - ISO/IEC 10918

ods - arkusz kalkulacyjny - OASIS - ISO 26300

odt - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką OASIS - ISO 26300

PDF - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe  -ISO/IEC 32000

png - grafika rastrowa - ISO/IEC 15948

rtf - sformatowany tekst - Microsoft Corporation

svg - grafika wektorowa -W3C

tif (.tiff) - grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated

txt - niesformatowany tekst - ISO/IEC 10646

xls - arkusz kalkulacyjny - Microsoft Corporation

xlix - arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation

xml - sformatowany tekst - W3C 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się