2015-02-25

Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2012.986), przyznaje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), komunikacji w systemie językowo – migowym (SJM) i dla osób głuchoniemych (SKOGN) przy załatwianiu spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie.

 
Osoba uprawniona, która zamierza załatwiać sprawy z pomocą tłumacza, powinna zgłosić ten zamiar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem w formie pisemnego podania z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z form:

1.       faksem pod nr 47 711 80 09;

2.       e-mail na adres kppspau@straz.bialystok.pl

3.       za pośrednictwem usługi „pismo ogólne” przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)

4.       za pośrednictwem usługi „pismo ogólne” dostępnej na platformie „Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej woj. Podlaskiego – http://e-podlaskie.eu (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)

5.       tradycyjną drogą pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Karola Brzostowskiego 2
16-300 Augustów

 

Dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego usługa taka jest bezpłatna.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych prowadzi Wojewoda Podlaski.

http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=36333

Osobom uprawnionym, o których mowa w Ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się  w artykule 3 punkt 4. i 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie udostępnia następujące środki wspierające komunikowanie się:

 

1.       faks: 47 711 80 09;

2.       e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl

3.       usługi elektroniczne (sprawy) realizowane przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)

4.       usługi elektroniczne (sprawy) dostępne na platformie „Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej woj. Podlaskiego – http://e-podlaskie.eu (informacja szczegółowa podana w osobnym dziale BIP – ESP elektroniczna skrzynka podawcza)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się