2015-01-13

Lista spraw załatwianych elektronicznie (karty usług e-podlaskie.eu)

 

Lista spraw (kart usług) możliwych do załatwienia drogą elektroniczną

linki bezpośrednie do formularzy elektronicznych zamieszczonych na platformie:

CYFROWY URZĄD  http://e-podlaskie.eu


UWAGA: w razie złożenia dokumentów za pośrednictwem ESP nie podpisanych „Profilem zaufanym” lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym, osoba składająca zostanie poproszona do uzupełnienia podpisu (osobiście lub przesłania podpisanego wniosku w wersji papierowej pocztą tradycyjną).
 


Pismo ogólne do Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie

   http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=1215
 
  Usługa pozwala na złożenie pisma (podania, wniosku itp.) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.Skargi, wnioski, zapytania do Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie

http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=1533

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku lub zapytania.

 


Zaświadczenie o pożarze lub innym zdarzeniu z udziałem straży pożarnej

http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=838

Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu lub pożarze.

 

 

Opinia o imprezie masowej

http://e-podlaskie.eu/zalatw-sprawe?cardIDToken=824

Usługa umożliwia uzyskanie opinii o siłach i środkach niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej. 

Uwaga: do wniosku należy dołączyć osobne i ponumerowane załączniki:

 1. program imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 2. regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej; 

 4. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej; 

 5. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. 

 6. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem  (zawierający:oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,      oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów).  
 7. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy (wraz z kopią uprawnień osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej) 
 8. informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
 9. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 10. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

 11. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

 12. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych (w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie); 

 13. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk (jeżeli stosowane) 

 14. informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy (wraz z kopią uprawnień osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej), 

Załączniki 1-11 są obligatoryjne, załączniki 12-14 - opcjonalnie.

  

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się