2016-04-28

Rejestry i archiwa

REJESTRY

Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie prowadzi następujące rejestry:

- rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

- rejestr skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,

- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- rejestr aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie.
 

 

ARCHIWUM

Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie prowadzi rejestr spisów zdawczo-odbiorczych, na podstawie których komórki organizacyjne przekazują dokumenty do archiwum (inwentarz ciągły spisów zdawczo-odbiorczych, który zawiera datę przekazania akt do archiwum, nazwę komórki, ilość pozycji spisu, ilość przekazanych jednostek aktowych oraz kategorię akt).

Ewidencję archiwaliów stanowią spisy zdawczo-odbiorcze podzielone na dwie kategorie akt A i B.

Dostępne są również spisy akt niearchiwalnych, które za zgodą Archiwum Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zostały zniszczone w minionych latach.

Stan zasobów archiwalnych na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

- dokumentacja archiwalna kategorii „A” – 198 szt.

- dokumentacja niearchiwalna kategorii „B” – 2029 szt.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się